Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 ต.ค. 2562 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบประมาณอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
23 ส.ค. 2562 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปางปิดประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่่ดินจังหวัดลำปาง
05 ส.ค. 2562 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
18 ก.ค. 2562 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ตารางการออกบริการเก็บขยะ
08 ก.ค. 2562 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศ องค์กาารบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่่อง สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
19 มิ.ย. 2562 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรับผิดชอบในเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
17 มิ.ย. 2562 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง คำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
07 มิ.ย. 2562 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศจากอุทยานแห่งชาติดอยหลวง เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอถทยานแห่งชาติ
03 พ.ค. 2562 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
30 เม.ย. 2562 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง คำสั่งแต่งตั้งเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th

www.wangthonglp.go.th