Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
การขอรับบริการ (E-Servive)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อผู้บริหาร
รายงานการดำเนินการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 เม.ย. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานผลการดำเนินการ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
29 เม.ย. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
29 เม.ย. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานผลของการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
29 เม.ย. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
29 เม.ย. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2564
28 เม.ย. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 63- มีนาคม 64)
28 เม.ย. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64)
26 เม.ย. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
23 เม.ย. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน การแพทย์ฉุกเฉิน (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 เม.ย. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูลการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th facebook : https://www.facebook.com/wangtongLPsub/