Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
การขอรับบริการ (E-Servive)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ตามที่ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่
3/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 มีมติให้ปลดล็อคตำแหน่งสายงานบริหาร กรณีตำแหน่งบริหารที่
ไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหา หรือผ่านการคัดสรรแต่มีจำนวนมาเพียงพอต่อตำแหน่งที่ว่าง ให้ อปท. สามารถ
ดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยการย้าย การโอน การรับโอนจากข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกัน และเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภท
ระดับและตำแหน่งหรือสายงานเดียวกัน โดยให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31
สิงหาคม 2563 เงื่อนไขที่สำคัญอีกอย่างคือ ตำแหน่งที่ว่างจากการโอนไปดำรงตำแหน่งที่อื่นแล้ว จะต้องเป็น
ตำแหน่งที่ถูกล็อคแทนเพื่อรายงานให้ ก.กลาง ดำเนินการสรรหาต่อไป นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในตำแหน่งว่าง ดังต่อไปนี้
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563