Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปลัด
Responsive image
Responsive image
นางชญาฌ์ณัจ อวนมาก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางชญาฌ์ณัจ อวนมาก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
สิบเอก ธนาวิทย์ ขันทะ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวฉวีวรรณ ราชไชยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวพฤกษา ทาปลูก
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
Responsive image
นายวิษณุกร สู่ประเสริฐ
นิติกร ปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวน้ำฝน ไชยทัศ
นักวิชาการนักศึกษา ปฏิบัติการ
Responsive image
สิบเอก ธนาวิทย์ ขันทะ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ
Responsive image
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวอมรรัตน์ มะทะโจทย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวฤทัยรัตน์ ศรีแก้ว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
Responsive image
Responsive image
นางมนธิรา คะอูป
ครู คศ.1
Responsive image
นางฐิตินันท์ ปินตาอินทร์
ครู คศ.1
Responsive image
นางภิรมฤดี จิตมุง
ครู คศ.1
Responsive image
นายธีรวัฒน์ ต้องจิตต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางพรลภัส จันตะมะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายแดน กาศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางเกตุ ปัญญาดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางมยุรี โกทิตย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางพะยอม สุวัฒนวงค์ษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางเอมอร เมืองมอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
Responsive image
นางสาวกัญญาภัค จิตนาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th

www.wangthonglp.go.th