Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
การขอรับบริการ (E-Servive)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
        ตำบลวังทองเริ่มมีการพัฒนาท้องถิ่น มีการบริหารจัดการแบบสภาตำบลตั้งอยู่ ม.๗ บ้านปงทอง ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เมื่อปี ๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย จนถึงปัจจุบัน
        แผนพัฒนาตำบลเน้นการสนับสนุนงานภาคประชาชน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจสุขภาพ สิ่งแวดล้อมมีการกำหนดข้อบัญญัติสนับสนุนงานพัฒนาด้านสังคม ก่อให้เกิดการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค  โครงสร้างพื้นฐาน  ถนนไฟฟ้า น้ำประปา มีการตั้งกลุ่มคณะกรรมการ ร่วมกลุ่มการทำกิจกรรมในชุมชน เช่น  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสภาวัฒนธรรม กลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงรัฐยังมีการสนับสนุนให้มีกองทุนในชุมชนและกำหนคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้มีการเข้าถึงกองทุนต่างๆในพื้นที่  จุดมุ่งหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  คือ ส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดจนเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางด้านความคิด ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  จัดระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีส่วนร่วมทุกหน่วยงาน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งทุกหมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th facebook : https://www.facebook.com/wangtongLPsub/