Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
การขอรับบริการ (E-Servive)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป


 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและขนาดพื้นที่

     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตั้งอยู่ หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอวังเหนือ ประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 220.94 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 138,087.25 ไร่

ภูมิประเทศ

     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา และเป็นพื้นที่ป่าสงวน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีอาณาเขตติดต่อ

 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลวังซ้าย และตำบลสันป่าม่วง จังหวัดพะเยา
ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
บ้านตุ่น และตำบลแม่นาเรือ จังหวัดพะเยา
ตำบลร่องเคาะ และตำบลวังทรายคำ

จำนวนหมู่บ้าน และประชากร

     - องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน 1,853 ครัวเรือน ดังนี้
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร ครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านตึงใต้ 247 245 492 180
2 บ้านตึงเหนือ 388 352 740 281
3 บ้านปงถ้ำ 396 354 750 283
4 บ้านแม่เย็น 326 296 622 221
5 บ้านป่าลัน 130 120 250 86
6 บ้านสารภี 363 332 695 238
7 บ้านปงทอง 382 358 740 265
8 บ้านเมืองทอง 267 272 539 168
9 บ้านร่มโพธิ์ทอง 193 209 402 131
     2,692  2,538  5,530 1,853

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ประชากร มีความหนาแน่นเฉลี่ย 24 คน/ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th facebook : https://www.facebook.com/wangtongLPsub/