Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
การขอรับบริการ (E-Servive)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

     องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีถนนสายหลัก คือ
        - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  120  วังเหนือ - พะเยา  เป็นถนนลาดยาง  ระยะทาง 50 กิโลเมตร

การโทรคมนาคม

     - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  -  แห่ง
     - สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ  -  แห่ง
     - เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  2  แห่ง  ติดตั้งอยู่ หมู่ 7 และ หมู่ 8

การใช้ไฟฟ้า

     - ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองมีไฟฟ้าใช้แทบทุกครัวเรือนคิดเป็น 99 %

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     - ลำน้ำ , ลำห้วย  5  สาย    
     -  บ่อน้ำตื้น  298  แห่ง    
     -  บึง หนอง และอื่น ๆ  -  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     -  ฝาย  18  แห่ง
     -  บ่อน้ำตื้น  298      แห่ง
     -  บ่อโยก  7  แห่ง
     - สระเก็บน้ำ  1  แห่ง
     - ประปาหมู่บ้าน  2  แห่ง
     - ประปาภูเขา  3  แห่ง (หมู่ที่ 3, 5, 8)
     -  อื่น ๆ  -  แห่ง    
ข้อมูลการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th facebook : https://www.facebook.com/wangtongLPsub/