Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
การขอรับบริการ (E-Servive)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

     “การบริหารสาธารณะและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

     1. พัฒนาปรับปรุงระบบบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วทุกหมู่บ้าน
     2. พัฒนาให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
     3. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกระดับให้ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบ
     4. ปรับปรุงระบบบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบริการประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชากรแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นหลัก
     5. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี สามารถพึ่งตนเองได้
     6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี หัตถกรรม อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
     7. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่ชุมชนแบบยั่งยืน

จุดมุ่งหมาย (Purpose) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

     1. ส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดจนเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
     2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
     3. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางด้านความคิด ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
     4. ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
     5.ชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
     6. จัดระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีส่วนร่วมทุกหน่วยงาน
     7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งทุกหมู่บ้าน
ข้อมูลการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th facebook : https://www.facebook.com/wangtongLPsub/