Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
การขอรับบริการ (E-Servive)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่ 1 ก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน รางระบายน้ำ สะพาน อาคาร
     แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
     แนวทางที่ 3 การไฟฟ้าสาธารณะ
     แนวทางที่ 4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา
     แนวทางที่ 5 การผังเมือง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     แนวทางที่ 1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     แนวทางที่ 2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

     แนวทางที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
     แนวทางที่ 2 การศึกษา
     แนวทางที่ 3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น        
     แนวทางที่ 4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
     แนวทางที่ 5 การส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางที่ 1 การส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
     แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
     แนวทางที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

5. การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหารและการจัดการ
     แนวทางที่ 1 การพัฒนาบุคลากร
     แนวทางที่ 2 การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ - เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ข้อมูลการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th facebook : https://www.facebook.com/wangtongLPsub/