Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
การขอรับบริการ (E-Servive)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา สิ่งปลูกสร้าง อาคาร แหล่งน้ำ คลองส่งน้ำ สะพาน เป็นต้น โดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเองและประสานขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการติดตามประเมินผลปัญหาชุมชนทุกระยะเพื่อให้ได้รับการแก้ไขตามความต้องการของชุมชน

2. ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร

     ด้านบริหารจัดการในองค์กร ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานราชการ ลูกจ้างและดำเนินการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะ ปัญหาภัยธรรมชาติด้านต่าง ๆ ปัญหาในการดำเนินการในสำนักงานเพื่อให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน

3. ด้านการศึกษา

     สนับสนุนการเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ในรูปแบบการให้ทุนการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนาเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ทั้งในระบบ นอกระบบ

4. ด้านสังคม วัฒนธรรม

     สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม ยาเสพติด ทุกรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมความร่วมมือความสามัคคีในชุมชน การกีฬา ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกรูปแบบสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

5. ด้านเศรษฐกิจ

     พัฒนาอาชีพที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ส่งเสริมการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ประมง เพื่อความมั่นคงในอาชีพสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ไปสู่ตลาดภายนอกให้มากขึ้น และจัดหาตลาดกลางเพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้าในตำบล การฝึกอบรมเพิ่มความชำนาญ สนับสนุนให้มีทุนหมุนเวียนในชุมชนมากขึ้น

6. ด้านสาธารณสุข

     สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นให้กับ อสม. เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาการรักษาสุขภาพเบื้องต้น สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ส่งเสริมการออกกำลังกายทุกกลุ่มอายุให้มีสุขภาพพลนามัยที่สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสาธารณสุขที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ส่งเสริมการปลูกป่า การเฝ้าระวังไฟป่า การป้องกันทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างในตำบลให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป ส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน แหล่งน้ำ คูคลอง โดยการกำจัดวัชพืช การขุดลอก ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การดูแลรักษาแบบองค์รวม
ข้อมูลการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th facebook : https://www.facebook.com/wangtongLPsub/