Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
การขอรับบริการ (E-Servive)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชุมสภา
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.วังทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ 30 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.วังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ 3 เมษายน 2560
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.วังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ 25 สิงหาคม 2560
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.วังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ 20 ตุลาคม 2560
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.วังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.วังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ 17 สิงหาคม 2560
ประกาศอำเภอวังเหนือการเรียกประชุมสภา อบต.วังทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ 25 สิงหาคม 2560
เรียกประชุมสภา อบต.วังทอง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ 20 กรกฎาคม 2560
เรียกประชุมสภา อบต.วังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ 10 ตุลาคม 2560
ข้อมูลการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th facebook : https://www.facebook.com/wangtongLPsub/