Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
การขอรับบริการ (E-Servive)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562)
Responsive image
Responsive image
นายสนั่น ฟูสี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายรังสรรค์ แรงอด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายสำราญ จงจิตต์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
Responsive image
Responsive image
นายอังสกุล เมืองมอง
ส.อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นางกัลยา แสงสุริยวงศ์
ส.อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายเลย สุวรพิชญา
ส.อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายไวยพจน์ สุวัฒนวงศ์ษา
ส.อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายสวรรค์ ปัดดาห์
ส.อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายสังเวียร จิตมุง
ส.อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายอรุณ ธรรมมาศ
ส.อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายรังสรรค์ แรงอด
ส.อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายเจษฎากร ก๋าศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายดรงค์ฤทธิ์ สิงห์ใจ
ส.อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายอิน ทนายมา
ส.อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายสนั่น ฟูสี
ส.อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายสวิก จันทร์เก่า
ส.อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายสะอาด มั่งมูล
ส.อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายขวัญชัย แรงจริง
ส.อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายธนกฤต วางใจ
ส.อบต.หมู่8
Responsive image
นายเมืองแก้ว จานเหล็ก
ส.อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นางนาริณี สืบเครือพรหม
ส.อบต. หมู่ที่ 9
ข้อมูลการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th facebook : https://www.facebook.com/wangtongLPsub/