Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
การขอรับบริการ (E-Servive)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปลัด
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
จ่าเอก พิทักษ์ แสงยืน
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวฉวีวรรณ ราชไชยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวพฤกษา ทาปลูก
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
Responsive image
นายวิษณุกร สู่ประเสริฐ
นิติกร ปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวน้ำฝน ไชยทัศ
นักวิชาการนักศึกษา ปฏิบัติการ
Responsive image
สิบเอก ธนาวิทย์ ขันทะ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวปราวีณา มหาวรรณ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางมนธิรา คะอูป
ครู คศ.1
Responsive image
นางฐิตินันท์ ปินตาอินทร์
ครู คศ1
Responsive image
นางภิรมฤดี จิตมุง
ครู คศ1
Responsive image
นายแดน ก๋าศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
Responsive image
นางสาวอมรรัตน์ มะทะโจทย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางเกตุ ปัญญาดี
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวมยุรี โกทิตย์
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางพะยอม สุวัฒนวงค์ษา
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางเอมอร เมืองมอง
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวกัญญาภัค จิตนาม
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
ข้อมูลการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th facebook : https://www.facebook.com/wangtongLPsub/